June 24

Solutie in dosar privind clauze abuzive

Solutie in dosar privind clauze abuzive

Admite cererea având ca obiect actiune în constatare, formulată de reclamanţii CM, LC şi LF toţi cu domiciliul procesual ales la S.C.A. „Achim & Bulai”, în contradictoriu cu pârâta Banca Comercială Română S.A., Constată nulitatea absolută a următoarelor clauze, acestea având caracter abuziv si, în consecintă, dispune derularea contractului în lipsa acestora: clauza care prevede modalitatea de calcul a dobânzii curente după primele 12 luni, precum si clauzele referitoare la comisionul de rambursare anticipată, comisionul de acordare credit şi comisionul de administrare. Dispune obligarea pârâtei la recalcularea creditului, pe baza formulei de calcul: marja fixă de 1,5 + indice public EURIBOR. Obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a următoarelor sume: 16.070,23 Euro, reprezentând diferenţă între dobânda achitată efectiv şi dobânda solicitată; 811,70 Euro, reprezentând comision de acordare a creditului; 1623,72 Euro, reprezentând comision de administrare perceput în perioada decembrie 2007 – octombrie 2015. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat)

June 24

Contestatie tabel preliminar

Contestatie tabel preliminar

Faţă de cele expuse, judecătorul sindic constată că se impune înscrierea creditoarei SC U.R.I. SA în tabelul de creanţe al debitoarei în categoria creditorilor garantaţi, conform art. 121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006 având în vedere că acesta este un creditor care beneficiază de privilegiul vânzătorului pentru diferenţa de preţ. Instanţa va lua act totodată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: Admite contestaţia formulată de contestatoarea creditoare SC U.R.I. SA, cu sediul în … în contradictoriu cu debitoarea SC O.R.I. SRL, cu sediul în … şi administratorul judiciar B.B.R. S.P.R.L. Dispune înscrierea creditoarei SC U.R.I. SA în tabelul creditorilor societăţii debitoare cu o creanţă în valoare de 1.679.991 EURO

June 24

Rezolutiune contract, restituire sume si obligarea la daune-interese

Rezolutiune contract, restituire sume si obligarea la daune-interese

Dosar Judecătoria Bacău: Admite cererea. Dispune rezoluţiunea parţială a contractului de construcţie casă, astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional încheiat la data de 19.11.2014, cu privire la lucrările de construire neefectuate. Obligă pârâtul să achite reclamanţilor suma de 15.361 Euro reprezentând contravaloarea lucrărilor de construire neefectuate. Obligă pârâtul să achite reclamanţilor suma de 13.100 Euro cu titlu de penalităţi de întârziere calculate pentru perioada 30.04.2015 – 08.09.2015. Obligă pârâtul să achite reclamanţilor suma de 5.509 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi suma de 2.440 lei reprezentând onorariu de avocat. .

June 24

Sechestru asigurător (in materie civila) – art. 953 NCPC

Sechestru asigurător (in materie civila) – art. 953 NCPC

Dosar Judecătoria Bacău: Admite cererea. Dispune instituirea unui sechestru asigurator asupra imobilului apartament situat în Bacău, str. …., având număr cadastral … înscris în CF …./UAT Bacău, proprietatea pârâtului şi asupra suprafetei de 692 m.p., teren arabil intravilan, numar cadastral …., înscris în cartea funciară …., până la concurenţa sumei de 25.000 euro. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cale de atac ce se depune la Judecătoria Bacău.