Jun 24

Contestatie tabel preliminar

Faţă de argumentele dezvoltate anterior, instanţa apreciază că societatea contestatoarea a făcut dovada creanţei invocate, motiv pentru care aceasta urmează a fi înscrisă în tabelul creditorilor cu suma de 1.679.991 euro. În privinţa categoriei în care va fi înscrisă creditoarea instanţa reţine că potrivit art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, creanţele garantate sunt creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă aceasta este debitorul principal sau terţ garantat faţă de persoanelor beneficiare ale BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. … Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007. Conform art. 1737 pct. 1 Cod Civil, vânzătorul privilegiat conservă privilegiul său prin transcripţia titlului care a transferat proprietatea cumpărătorului şi care titlu constată că i se datoreşte întregul preţ sau parte din el. Astfel, vânzătorul unui imobil, cum este şi cazul contestatoarei este privilegiat pentru preţul neplătit sau pentru partea din preţ neplătită. Privilegiul are drept obiect imobilul vândut. Cu alte cuvinte, privilegiul este, potrivit art. 1722 din Codul civil, dreptul recunoscut unui creditor, care decurge de regulă din calitatea creanţei sale, de a fi preferat celorlalţi creditori. Faţă de cele expuse, judecătorul sindic constată că se impune înscrierea creditoarei SC U.R.I. SA în tabelul de creanţe al debitoarei în categoria creditorilor garantaţi, conform art. 121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006 având în vedere că acesta este un creditor care beneficiază de privilegiul vânzătorului pentru diferenţa de preţ. Instanţa va lua act totodată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: Admite contestaţia formulată de contestatoarea creditoare SC U.R.I. SA, cu sediul în … în contradictoriu cu debitoarea SC O.R.I. SRL, cu sediul în … şi administratorul judiciar B.B.R. S.P.R.L. Dispune înscrierea creditoarei SC U.R.I. SA în tabelul creditorilor societăţii debitoare cu o creanţă în valoare de 1.679.991 EURO

Hotarari judecatoresti