Rezolutiune contract, restituire sume si obligarea la daune-interese

Reclamanții sunt proprietarii terenului situat în satul Măgura, în suprafață de 500mp.
Intre reclamanți și pârât a intervenit contractul intitulat Contractul de construcție casă Măgura, având ca obiect edificarea de către pârât a unei construcții cu destinația de locuință, pe terenul proprietatea reclamanților în schimbul unui preț de 50.000 eur. Constructorul s-a obligat să elaboreze toată documentaţia necesară şi să întreprindă toate demersurile pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor legale necesare, precum şi să efectueze racordarea la toate utilităţile pentru predarea casei la cheie. In cuprinsul contractului s-a prevăzut și un termen de execuție. Cât privește modalitatea de plată, părțile au stabilit ca 60% din prețul convenit să se achite în avans, iar diferența la finalizarea lucrărilor.
Potrivit concluziilor raportului de expertiză care se coroborează cu declarațiile martorilor audiați, pârâtul nu a finalizat lucrările de construire la care s-a obligat, construcția fiind în stadiul numit generic la roșu, nefiind efectuate lucrările de finisaje și închiderile exterioare și interioare, instalațiile interioare și exterioare, branșamente experioare de utilități și alte lucrări (garduri, sistematizare verticală).
Cu privire la legea aplicabilă, instanța reține ca situația juridică supusă judecății intră sub incidența Noului Cod civil în vigoare la momentul semnării contractului.
Conform dispozițiilor art. 1516 Cod civil neexecutarea nejustificată de către debitor a obligațiilor născute dintr-un contract valabil încheiat dă dreptul creditorului să obțină rezoluțiunea sau rezilierea contractului.
Optând pentru acest remediu procesual, reclamantul are sarcina dovedirii raportului juridic, a îndeplinirii propriilor obligații și a neexecutării obligațiilor de către debitor. Cu probele administrate, reclamanții au făcut dovada existenței raportului juridic dintre părți, cât și a îndeplinirii propriilor obligații izvorâte din acesta, respectiv a achitării avansului. Pârâtul în schimb nu și-a îndeplinit obligația de a finaliza lucrările de construcție la termenul stipulat în contract. Conform art. 1872 Cod civil beneficiarul are dreptul să obțină rezoluțiunea contractului în cazurile în care, fără justificare, lucrarea sau serviciul nu se execută în modul convenit și într-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu împrejurările, antreprenorul nu remediază lipsurile constatate și nu schimbă pentru viitor modul de executare a lucrării sau serviciului sau nu execută alte obligații ce revin antreprenorului potrivit legii sau în temeiul contractului.
In cazul de față având în vedere că lucrările de construcție nu au fost executate în termenul asumat de către pârât prin convenție, instanța constată că cererea reclamanților privind rezoluțiunea parțială este întemeiată, motiv pentru care va dispune rezoluțiunea parțială a Contractului de constructție casă, astfel cum a fost modificat prin actul adițional, cu privire la lucrările de construire neefectuate și evidențiate la punctul 3 în raportul de expertiză depus la dosarul cauzei. Totodată în virtutea principiului restabilirii situației anterioare, având în vedere că reclamanții au achitat pârâtului și contravaloarea lucrărilor neefectuate, evaluate potrivit concluziilor expertizei la suma de 15.361 eur, instanța, în temeiul dispozițiilor art. 1554 alin. 1 Cod civil, va dispune obligarea pârâtului la plata către reclamanți și a acestei sume.
In ce privește capătul de cerere de obligare a pârâtului la plata sumei de 100 eur/zi de întârziere, respectiv a sumei de 13.100 eu, reprezentând penalități de întârziere pentru perioada 30.04.2015 – 08.09.2015, instanța constată că prin contractul de antreprizăa pentru lucrări de construcții încheiat, părțile au stabilit ca depășirea termenului de execuție duce la penalități pentru constructor de 0,2% pe zi de întârziere. Clauza contractuală menționată are natura juridică a unei clauze penale prin care părțile au înteles sa stabilească anticipat prejudiciul suferit ca urmare a executării cu întârziere a obligațiilor contractuale, destinată a produce efecte chiar și în caz de rezoluțiune a convenției. Cum pârâtul nu și-a executat obligația de finalizare a construcției la termenul stabilit prin contract, instanța va obliga pe acesta să suporte și penalități de întârziere.

Hotarari judecatoresti